Preguntes freqüents

FAQ

L'autorització de PVR es dóna per establiment o per màquina?

Si en un mateix local hi ha més d’un punt de venda (més d’una màquina), s’ha de tenir l’autorització per a cada màquina. Amb l’excepció de la venda manual de cigars i purets de capa natural que s’inclouen en l’autorització sense la necessitat de demanar una altra.
L’autorització ha d’estar obligatòriament enganxada en un panell visible de la màquina i sota una protecció transparent.

Durada de l'autorització?

L’autorització és personal. Si l’establiment es traspassa el nou titular s’ha de treure una nova. Així com si canvia de nom el PVR. I la seva vigència és de tres anys renovables per períodes iguals a petició del titular.

Els factura tabac al PVR?

Perquè està obligat a fer-les. La factura empara la circulació i la tinença de tabac en el punt de venda amb recàrrec durant el termini de 15 dies posteriors a la data de la factura. Passat aquest termini el tabac que hi hagi a la màquina o el que tingui el punt de venda amb recàrrec s’entén que és il·legal. Aquestes factures s’han de poder mostrar en qualsevol moment en cas d’inspecció i s’han de guardar durant 1 any de cara al comissionat i 5 anys per hisenda.

Diferència entre gestió directa i gestió delegada?

La GESTIÓ DIRECTA és la que l’explotació de la màquina la realitza directament el titular de PVR. I la GESTIÓ DELEGADA, el titular del PVR delega a l’expenedor l’explotació de la màquina, sense que aquesta gestió sigui retribuïda.

Què és el 'LÍMIT DE PAGAMENT EN EFECTIU A 2.500 €'?

La Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, estableix entre altres mesures la prohibició de realitzar pagaments en efectiu des de 2.500 €.

En què consisteix aquesta prohibició?

No es podrà pagar en efectiu les operacions per import igual o superior a 2.500 euros en què alguna de les parts que intervenen actuïn en qualitat d’empresari o professional. És a dir, cap persona pot pagar a una empresa o professional per un bé o servei més de 2.500 euros en efectiu, ni tampoc una empresa o professional pot pagar en efectiu més de 2.500 euros a una persona física. A efectes de càlcul de la quantia es sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’ha pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.
– Les operacions afectades són totes aquelles en què intervingui un empresari o professional.
– El límit puja fins a 15.000 euros quan el pagador sigui una persona física sense domicili fiscal a Espanya, és a dir, turista, i que no actuïn com a empresari o professional.
– Tant pagador com a receptor responen de forma solidària de la infracció; és a dir, l’Administració pot actuar indistintament contra qualsevol d’ells.

A més del tabac puc posar altres coses a la màquina?

NO. A la màquina només pot haver tabac. Ni llumins, ni encenedors, ni llaminadures, ni res que no sigui tabac.

Si el PVR vol deixar de vendre tabac ha de fer alguna cosa?

SI. En cas que es vulgui deixar la venda de tabac s’ha d’emplenar novament el model 598 per a donar de baixa l’autorització. Igualment si la persona autoritzada es vol vendre la màquina o traspassar-la, també ho ha de comunicar al Comissionat ja que aquest té un registre de màquines i si passés qualsevol cosa amb la màquina que no hem donat de baixa, o que hem venut o cedit seria responsabilitat del titular de la màquina registrada.