Circular 1 del Comissionat la qual es delimita l’abast i contingut de determinades activitats promocionals. Circular 2 del Comissionat sobre el procediment de comunicació de preus de venda al públic dels diferents tipus, marques i modalitats de productes de tabac